35 milliarder ekstra fra NAV

De midlertidige regelendringene for dagpenger under pandemien ga 35 milliarder i merutgifter, anslår NAV i en ny analyse.

– Det er ingen tvil om at tiltakene som ble iverksatt under pandemien har kostet, men de bidro i høy grad til å dempe skadevirkningene av pandemien på arbeidsmarkedet, sier Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV.

Torsdag 12. mars 2020 stengte Norge ned og arbeidsledigheten økte umiddelbart. I løpet av noen få uker gikk Norge fra å ha lav ledighet til historisk høy ledighet. På det meste var 430 000 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV og bare i mars måned mottok NAV over 330 000 søknader om dagpenger.

Stor økning i dagpengeutbetalinger

Nedstengningen rammet flere bransjer. Hardest gikk det ut over ansatte i serveringsbransjen, butikk, reiseliv og transport, særlig i de store byene. I mars 2020 hadde over halvparten av ansatte i overnattings- og serveringsbransjen i Oslo søkt om dagpenger.

– For å sette det hele litt i et perspektiv. Året før pandemien betalte NAV ut i snitt 780 millioner i dagpenger hver måned. I juni 2020 betalte vi ut 10, 9 milliarder, sier Åsholt.

Tiltak på dagpengeområdet

Parallelt med smittevernstiltakene ble det innført en rekke midlertidige regelendringer på dagpengeområdet. Satsene ble økt, lønnsplikten for arbeidsgivere ble redusert og det ble innført midlertidige kompensasjonsordninger for selvstendig næringsdrivende, frilansere og lærlinger.

– Tiltakene som ble innført var helt nødvendig for veldig mange mennesker og for veldig mange bedrifter. Tiltakene skjermet både arbeidsgivere og arbeidstakere fra større tap, og det bidro til at fallet i norsk økonomi ikke ble så stort som det kunne blitt. Vi fikk aldri det konkursraset som var ventet i starten av pandemien, sier Åsholt.

Tall fra IMF (2023) viser at fallet i økonomisk aktivitet var mindre i Norge i 2020 og 2021 enn i de andre nordiske landene, og ledigheten stabiliserte seg raskere på et lavt nivå. De midlertidige regelverksendringene bidro også til å dempe presset på økonomisk sosialhjelp i norske kommuner.

Les hele artikkelen Budsjettmessige konsekvenser av koronaregler for dagpenger her.