Inger Cathrine Kann

Forsker
Doktorgrad i helseøkonomi, Universitetet i Oslo
Tilhørighet: Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil: + 47 98866113
Epost: inger.cathrine.kann@nav.no
Forskningsinteresse: Effektstudier, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, arbeidsledige, trygdeordninger og fastlege
Besøksadresse: Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste (med link):

Dahl, Espen Steinung og Inger Cathrine Kann (2023). «Utvidet rett til dagpenger ga ikke færre med helserelaterte ytelser». Arbeid og velferd, 1/2023.

Myhre, Andreas og Inger Cathrine Kann (2022). «Kortere makstid på AAP ga flere i arbeid og raskere uføretrygd». Arbeid og velferd, 2/2022.

Sohlman, Mia og Inger Cathrine Kann (2021) «Færre får opplæringstiltak, men mer til prioriterte grupper av arbeidssøkere og mer formell kompetanse». Arbeid og velferd, 2/2021. 

Kann, Inger Cathrine og Eirik Grønlien (2021) «Midlertidige helserelaterte ytelser til unge – har vi misforstått utviklingen?». Arbeid og velferd, 1/2021. 

Dahl, Espen Steinung, Jorunn Furuberg, Ingunn Helde, Åshild Male Kalstø, Inger Cathrine Kann, Andreas Myhre, Heidi Nicolaisen, Jon Petter Nossen og Mia Sohlman (2021) «Ett år med korona: Utvikling og utsikter for NAVs ytelser og brukere». Arbeid og velferd, 1/2021.

Inger Cathrine Kann og Ivar Lima (2020) «Ny lavterskelsanksjonen på arbeidsavklaringspenger er lite brukt, og effekten på mottakernes aktivitet er usikker». Arbeid og velferd, 2/2020. 81-97.

Inger Cathrine Kann, Therese Dokken og Yin, Jun (2019) «Arbeidsledige innvandrere - hvor lenge er de ledige og hva gjør de etterpå?». Arbeid og velferd, 4/2019. 25-44.

Yin, Jun. Therese Dokken, Inger Cathrine Kann (2019) «Hvem går hvor og når. Fra arbeidsledighet til jobb, helserelaterte ytelser og utdanning». Søkelys på arbeidslivet Årgang 36, 4-2019, 214–230.

Kann, Inger Cathrine og Therese Dokken (2019) «Flere har avsluttet arbeidsavklaringspenger etter regelverksendringene i 2018 – De fleste til uføretrygd eller jobb». Arbeid og velferd, 3/2019.

Kann, Inger Cathrine, Mina Piiksi Dahl, Torleif Ruud (2019) «Ny samhandlingsmodell for pasienter med psykiske lidelser: Påvirkes sykefravær eller arbeidsavklaringspenger?». Arbeid og velferd, 2/2019.

Nicolaisen, Heidi og Inger Cathrine Kann (2019) «Hvem får hva og hvorfor? Utdanning, opplæring og unge Nav-brukere». Arbeid og velferd, 1/2019.

Kalstø, Åshild Male og, Inger Cathrine Kann (2018) «Færre på helserelaterte ytelser – friskere befolkning?». Arbeid og velferd, 4/2018

Kann, Inger Cathrine og Therese Dokken (2018) «Bidro regelendringen i 2016 til at arbeidsgivere kaller permitterte raskere tilbake i jobb?». Arbeid og velferd, 2/2018

Kann, Inger Cathrine, Therese Dokken, Johannes Sørbø og Jun Yin (2018) «Geografisk og yrkesmessig mobilitet blant arbeidsledige». Arbeid og velferd, 1/2018.

Kann, Inger Cathrine og Lars Sutterud (2017) «Stadig færre på trygd?». Arbeid og velferd, 3/2017.

Kann, Inger Cathrine og Lars Sutterud (2017) «Utenforskap og trygdeordningenes rolle: Sikkerhetsnett eller hvilepute?». Arbeid og velferd, 3/2017.

Kann, Inger Cathrine, Ivar Andreas Åsland Lima og Søren Brage (2017) «Evaluering av forsøk med Hedmarksmodellen i Aust-Agder, Buskerud og Rogaland», NAV-rapport nr.3, 2017.

Ivar Andreas Åsland Lima, Inger Cathrine Kann og Søren Brage (2017) «NAVs håndtering av aktivitetskravet for sykmeldte. Forsøk med Hedmarksmodellen». Arbeid og velferd, 1/2017.

Therese Dokken, Inger Cathrine Kann og Johannes Sørbø (2017) «Hvordan slår endringer i permitteringsregelverket ut for de permitterte». Arbeid og velferd, 1/2017.

Kann, Inger Cathrine, Jun Yin og Per Kristoffersen (2016) «Arbeidsavklaringspenger - utviklingen i hvem som kommer inn», Arbeid og velferd 2/2016.

Kann, Inger Cathrine, Jun Yin og Per Kristoffersen (2016) «Fra arbeidsavklaringspenger til arbeid», Arbeid og velferd, 2/2016.

Arnstein Mykletun, Stein Nilsen, Inger Cathrine Kann, Hege Rebecca Jacobsen, Øivind Wesnes og Hans Petter Nordhagen (2015) «NAV-legestudien i Bergen: Systematisk veiledning av fastleger reduserte ikke sykefraværet». Arbeid og velferd, 3/2015.

Kann, Inger Cathrine og Ivar Andreas Åsland Lima (2015) «Tiltak i NAV Hedmark ga færre nye mottakere av arbeidsavklaringspenger». Arbeid og velferd, 2/2015.

Kann, Inger Cathrine og Per Kristoffersen (2015) «Arbeidsavklaringspenger - helt forskjellig fra forløperne?». Arbeid og velferd, 3/2015.

Kann, Inger Cathrine, Christofer Lundqvist, Hilde Lurås (2015) «Polypharmacy Among the Elderly in a List Patient System». Drugs - Real World Outcomes 08/2015; 2(3).

Anne Lee Solevåg, Inger Cathrine Kann (2015) «N-BiPAP treatment in infants with respiratory distress syndrome: A population study». Early human development 07/2015; 91(10), 577-581.

Kann, Inger Cathrine, Anne Lee Solevåg: «Economic and health consequences of non-invasive respiratory support in newborn infants: A difference-in-difference analysis using data from the Norwegian patient registry». BMC Health Services Research 11/2014, 14(1):494.

Kann, Inger Cathrine, Christofer Lundqvist, Hilde Lurås (2014) «Prescription of Addictive and Non-Addictive Drugs to Home-Dwelling Elderly». Drugs & Aging 05/2014; 31(6). 

Kann, Inger Cathrine og Per Kristoffersen (2014) «Arbeidsavklaringspenger - Et venterom for uførepensjon?» Arbeid og velferd, 2/2014.

Kann, Inger Cathrine, Ivar Andreas Åsland Lima og Per Kristoffersen (2014) «Håndheving av aktivitetskravet i Hedmark har redusert sykefraværet». Arbeid og velferd, 3/2014.

Søren Brage, Torunn Bragstad, Jorunn Furuberg, Inger Cathrine Kann, Sigrid Myklebø (01/2013) «Unge i kontakt med NAV –NAVs betydning og rolle. Hammer & C. Hyggen (red.) Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalitet på vei til voksenliv» (s. 196-224). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Kann, Inger Cathrine, Ola Thune og Anders Mølster Galaasen (2013) «Gir lavere sykefravær færre på langtidsytelser?». Arbeid og velferd, 3/2013

Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune (2013) «Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?». Arbeid og velferd, 3/2013

Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Jon Petter Nossen (2013) «Gradert sykmelding» NAV-rapport nr.2, 2013.

Kann, Inger Cathrine og Per Kristoffersen (2013) «Arbeidsavklaringspenger –gjennomstrømming og avgang». Arbeid og velferd, 1/2013.

Kann, Inger Cathrine, Torunn Bragstad, Ola Thune (2013) «Stadig flere på trygd?». Arbeid og velferd, 3/2013.

Søren Brage, Jon Petter Nossen, Inger Cathrine Kann og Ola Thune (2012) «Sykefravær med diagnose innen psykiske lidelser 2000–2011». Arbeid og velferd, 3/2012.

Kann, Inger Cathrine (2012) «The general practitioners' behaviour and role in the prescription of drugs to home-dwelling elderly». Unipub forlag 2012 (ISBN 978-82-8264-146-3)

Kann, Inger Cathrine (2012) «Bidrar de finansielle virkemidlene i fastlegeordningen til bedre helse?». Samfunnsøkonomen, 4/2012.

Kann, Inger Cathrine (2012) «En økonoms blikk på fastlegeordningen». Utposten, 4/2012.

Kann, Inger Cathrine, og Sille Ohrem Naper (2012) «Utviklingen i økonomisk sosialhjelp 2005-2011». Arbeid og velferd, 3/2012.

Kann, Inger Cathrine; Brage, Søren; Nossen, Jon Petter; Thune, Ola (2012) «Har gradert sykmelding effekt på sykefraværet?». Arbeid og Velferd, 2/2012.

Søren Brage, Inger Cathrine Kann, Arne Kolstad, Jon Petter Nossen og Ola Thune (2011) «Gradert sykmelding – omfang, utvikling og bruk», Arbeid og velferd, 3/2011.

Avhandling: «The general practitioners’ behaviour and role in the prescription of drugs to home-dwelling elderly». Veiledere: Hilde Lurås, Erik Biørn, Jørund Straand (2011).

Kann, Inger Cathrine, Erik Biørn, Hilde Lurås, (2010). «Competition in general practice: Prescriptions to the elderly in a list patient system». Journal of Health Economics 29, 751-764.

Nina Osterås, Pål Gulbrandsen, Inger Cathrine Kann, Søren Brage (2010) «Structured functional assessments in general practice increased the use of part-time sick leave: A cluster randomised controlled trial». Scandinavian Journal of Public Health 03/2010; 38(2):192-9.

Kann, Inger Cathrine og Thorbjørn Årethun (2007) «580 000 tapte årsverk». Arbeid og velferd, 4/2007

Kann, Inger Cathrine og Søren Brage (2007) «Endringer i fastlegenes sykmeldingspraksis». NAV-rapport nr. 3, 2007.

Kann, Inger Cathrine og Søren Brage (2007) «Rask friskmelding øker sjansen for å forbli i arbeidslivet». Arbeid og velferd, 3/2007.

Hauge, Linda, Inger Cathrine Kann (2007) «Hva betyr alders- og kjønnssammensetningen for sykefraværet?». Arbeid og velferd, 1/2007.

Søren Brage og Inger Cathrine Kann (2006) «Fastlegers sykemeldingspraksis I: Variasjoner». RTV-rapport 5/2006.

Søren Brage og Inger Cathrine Kann (2006) «Fastlegers sykemeldingspraksis II: Regelendringer og Legeprogrammet». RTV-rapport 6/2006.

Kann, Inger Cathrine (2005) «Kan vi se inn i framtida? Utvikling av en prognosemodell». RTV-rapport 3/2005.

Kann, Inger Cathrine og Arne Kolstad (2003) «Effekt av aktiv sykmelding?» RTV-rapport 10/2003.