Ivar Lima

Seniorrådgiver
Hovedfag i sosiologi og mellomfag i filosofi, Universitetet i Bergen
Tilhørighet: Analyseseksjonen // Kunnskapsavdelingen NAV// Arbeids- og velferdsdirektoratet
Mobil: + 47 99167246
Epost: Ivar.andreas.asland.lima@nav.no
Forskningsinteresse: effektstudier, sosialhjelp, sykepenger, familieytelsene
Besøksadresse: Fyrstikkalléen 1, 0661 Oslo

Kronologisk publikasjonsliste (med link):

Myhre, Andreas og Ivar Lima (2022). «Markant nedgang i dialogmøter for langtidssykemeldte da NAV begynte å spørre om behov». Arbeid og velferd, 2/2022.

Lysø, Nina, Ivar Lima og Ragnhild Ekelund (2022). «Veilederes erfaringer med aktivitetskravet i AAP-ordningen». NAV-rapport nr. 1, 2022.

Dahl, Espen S. og Ivar Lima (2021) «Utviklingen i sosialhjelp fra 2010 til 2020. Noen færre mottakere, store endringer i hvem som mottar». Arbeid og velferd, 3/2021.

Dahl, Espen S. og Ivar Lima (2021) «Supported employment ga flere i arbeid raskt, men etter tre år er forskjellen borte». Arbeid og velferd, 2/2021.

Kann, Inger Cathrine og Lima, Ivar (2020) «Ny lavterskelsanksjonen på arbeidsavklaringspenger er lite brukt, og effekten på mottakernes aktivitet er usikker». Arbeid og velferd 2/2020, s. 81-100.

Lima, Ivar og Grønlien, Eirik (2020) «Flere mottar uføretrygd og sosialhjelp etter innstramming i AAP-regelverket». Arbeid og velferd 2/2020, 61-79.

Lima, Ivar, Lone Arntsen og Loyd Rudlende (2020) «Har innføringen av botidskrav for kontantstøtte medført økt sysselsetting?» . Arbeid og velferd 1/2020, 39-57.

Arntsen, Lone, Ivar Lima og Loyd Rudlende (2019). «Hvem mottar kontantstøtte og hvordan bruker de den?» Arbeid og velferd, 3/2019, 1-21.

Lima, Ivar og Helde, Ingunn (2019). «Får barn født sent på året oftere ytelser fra NAV?». Arbeid og velferd 2/2019, 57-79.

Dahl, Espen S og Lima, Ivar (2018). «Nav-kontorenes erfaringer med aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere». Arbeid og velferd  4/2018, 19-35.

Lima, Ivar Andreas Åsland og Furuberg, Jorunn (2018). «Hvem starter i Kvalifiseringsprogrammet og kommer de i arbeid?». Arbeid og velferd 3/2018, 3-23.Last ned pdf

Rudlende, Loyd og Lima, Ivar (2018). «Medmødre tilpasser seg også fedrekvoten». Arbeid og velferd 3/2018,  25-38.

Lima, Ivar Andreas Åsland (2018). «Kjønnsforskjeller i sykefraværet øker når par får barn». Arbeid og velferd 1/2018, 105-126.

Dahl, Espen Steinung og Lima, Ivar Andreas Åsland (2017). «Vilkår om aktivitet for sosialhjelp i 2015: Gjør kommunene det som virker?». Arbeid og velferd 2/2017, 105-121.

Lima, Ivar Andreas Åsland, Inger Cathrine Kann og Søren Brage (2017). «Navs håndheving av aktivitetskravet for sykmeldte. Forsøk med Hedmarksmodellen». Arbeid og velferd 1/2017, 71-89.

Dahl, Espen Steinung og Lima, Ivar Andreas Åsland (2016). «Krav om å stå opp om morra’n: virker det?». Arbeid og velferd 3/2016, 115-130.

Lima, Ivar Andreas Åsland (2016). «Hvordan har økt ledighet påvirket bruken av helseytelser og økonomisk sosialhjelp?». Arbeid og velferd 3/2016, 131-150.

Lima, Ivar Andreas Åsland og Nicolaisen, Heidi (2016). «Helse og legeerklæring og arbeidsevnevurderingen» Arbeid og velferd 1/2016, 105-120.

Nicolaisen, Heidi og Lima, Ivar Andreas Åsland (2015). «Arbeidsevnevurderingen: Reell brukermedvirkning?» Arbeid og velferd 2/2015,  35-49.

Kann, Inger Cathrine og Lima, Ivar Andreas Åsland (2015). «Tiltak i NAV Hedmark ga færre nye mottakere av arbeidsavklaringspenger». Arbeid og velferd  2/2015, 77-94.

Kann, Inger Cathrine, Ivar Andreas Åsland Lima og Per Kristoffersen (2014). «Håndheving av aktivitetskravet i Hedmark har redusert sykefraværet». Arbeid og velferd 3/2014, 14-33.

Galaasen, Anders Mølster og Lima, Ivar (2014) «Arbeidsevnevurderinger i NAV: Kunnskapsstatus og veien videre». Arbeid og velferd 3/2014, 49-63.

Lima, Ivar Andreas Åsland og Naper, Sille Ohrem (2013). «Kommer deltakerne i kvalifiseringsprogrammet i jobb?». Arbeid og velferd 2/2013, 43-59.

Daatland, Svein Olav, Katharina Herlofson og Ivar A. Lima (2011). «Balancing generations: on the strength and character of family norms in the West and East of Europe» Ageing and Society 31(7), 1159-1179.

Daatland, Svein Olav, Marijke Veenstra og Ivar Lima (2010). «Norwegian sandwiches: On the prevalence and consequences of family and work role squeezes over the life course». European Journal of Ageing 7(4),  271-281.

Lima, Ivar A. Åsland og Slagsvold, Britt (2009). «Naboskapsintegrasjon i Norge - forskjeller mellom by og land: Det gode nabolag finnes mest på bygda». Samfunnsspeilet nr. 1.

Slagsvold, Britt, Ivar Andreas Åsland Lima, Helge Brunborg og Svein Olav Daatland (2009). «Er vi villig til å ta oss av gamle mor og far?». Samfunnsspeilet nr. 1