Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne

Utgave 1 – 2021

Midlertidige helserelaterte ytelser til unge – har vi misforstått utviklingen?

arbeidsavklaringspenger sykefravær uføretrygd unge Av Inger Cathrine Kann og Eirik Grønlien Sammendrag Det har vært knyttet bekymring til veksten i antall unge …

Utgave 1 – 2021

Hvordan påvirker en kortere maksimal varighet på AAP overgang til arbeid og uføretrygd?

arbeidsavklaringspenger arbeid uføretrygd effektstudie Av Andreas Myhre Takk til Torunn Bragstad, Jorunn Furuberg, Inger Cathrine Kann, Mia Sohlman og redaksjon…

Utgave 2 – 2017

Årsaker til sen oppstart i første tiltak for NAV-brukere med nedsatt arbeidsevne

Nedsatt arbeidsevne Arbeidsrettet tiltak Sigrid Lande og Christine Selnes Sammendrag En kjerneoppgave for NAV er å bistå mennesker med nedsatt arbeidsevne å kom…

Utgave 2 – 2017

Effekter av Supported Employment

Supported Employment Individual Placement Support Heid Nøkleby og Thorgeir Hernes Sammendrag Supported Employment (SE), Individual Placement and Support (IPS) o…

Utgave 2 – 2017

Inkludering av unge på AAP – et arbeidsgiverperspektiv

Arbeidsavklaringspenger Arbeidsinkludering Arbeidstrening Ungdom Intervju Heidi Nicolaisen Sammendrag Arbeidsinkludering er et ganske nytt tema innen forskning …

Utgave 2 – 2016

Arbeidsavklaringspenger – utviklingen i hvem som kommer inn

Inger Cathrine Kann, Jun Yin og Per Kristoffersen Sammendrag Arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010 som erstatning for rehabiliteringspenger, attføringspeng…

Utgave 2 – 2016

Fra arbeidsavklaringspenger til arbeid

Inger Cathrine Kann, Jun Yin og Per Kristoffersen Sammendrag Arbeidsavklaringspenger erstattet de tidligere ytelsene rehabiliterings-, attføringspenger og tidsb…

Utgave 1 – 2016

Helse og legeerklæring i arbeidsevnevurderingen

Arbeidsevnevurdering Arbeidsavklaringspenger Ivar Andreas Åsland Lima og Heidi Nicolaisen Sammendrag Når en person søker om arbeidsavklaringspenger er det NAV-k…

Utgave 3 – 2015

A’en i arbeidsevnevurderingen – praksis og dilemmaer

Av Heidi Nicolaisen Ivar Andreas Åsland Lima takkes for arbeid med spørreundersøkelsen og for nyttige innspill i skriveprosessen. Sammendrag NAVs markedsarbeid …

Utgave 3 – 2015

Arbeidsavklaringspenger – helt forskjellig fra forløperne?

Av Inger Cathrine Kann og Per Kristoffersen Vi vil takke Ola Thune for tilrettelegging av data, og Jun Yin og Anders Mølster Galaasen for for gode innspill unde…

Utgave 3 – 2015

Arbeidsavklaringspenger: hva har skjedd med de som har passert fire år?

Av Johannes Sørbø og Helene Ytteborg Sammendrag Arbeidsavklaringspenger er en helserelatert ytelse som man som hovedregel ikke skal motta i mer enn fire år, men…

Utgave 2 – 2015

Arbeidsevnevurderingen: reell brukermedvirkning?

Arbeidsavklaringspenger Arbeidsevnevurdering Brukermedvirkning Spørreundersøkelse Intervju Av: Heidi Nicolaisen og Ivar Andreas Åsland Lima Sammendrag Brukere s…