Arbeidsavklaringspenger og nedsatt arbeidsevne

Utgave 2 – 2017

Årsaker til sen oppstart i første tiltak for NAV-brukere med nedsatt arbeidsevne

Nedsatt arbeidsevne Arbeidsrettet tiltak Sigrid Lande og Christine Selnes Sammendrag En kjerneoppgave for NAV er å bistå mennesker med nedsatt arbeidsevne å kom…

Utgave 2 – 2017

Effekter av Supported Employment

Supported Employment Individual Placement Support Heid Nøkleby og Thorgeir Hernes Sammendrag Supported Employment (SE), Individual Placement and Support (IPS) o…

Utgave 2 – 2017

Inkludering av unge på AAP – et arbeidsgiverperspektiv

Arbeidsavklaringspenger Arbeidsinkludering Arbeidstrening Ungdom Intervju Heidi Nicolaisen Sammendrag Arbeidsinkludering er et ganske nytt tema innen forskning …

Utgave 2 – 2016

Arbeidsavklaringspenger – utviklingen i hvem som kommer inn

Inger Cathrine Kann, Jun Yin og Per Kristoffersen Sammendrag Arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010 som erstatning for rehabiliteringspenger, attføringspeng…

Utgave 2 – 2016

Fra arbeidsavklaringspenger til arbeid

Inger Cathrine Kann, Jun Yin og Per Kristoffersen Sammendrag Arbeidsavklaringspenger erstattet de tidligere ytelsene rehabiliterings-, attføringspenger og tidsb…

Utgave 1 – 2016

Helse og legeerklæring i arbeidsevnevurderingen

Arbeidsevnevurdering Arbeidsavklaringspenger Ivar Andreas Åsland Lima og Heidi Nicolaisen Sammendrag Når en person søker om arbeidsavklaringspenger er det NAV-k…

Utgave 2 – 2015

Arbeidsevnevurderingen: reell brukermedvirkning?

Arbeidsavklaringspenger Arbeidsevnevurdering Brukermedvirkning Spørreundersøkelse Intervju Av: Heidi Nicolaisen og Ivar Andreas Åsland Lima Sammendrag Brukere s…

Utgave 2 – 2015

Tiltak i NAV Hedmark ga færre nye mottakere av arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger Hedmarksmodellen Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I april 2013 innførte NAV Hedmark tiltak som viste seg å gi en be…

Utgave 1 – 2015

Deltakelse i arbeidsrettede tiltak for unge med nedsatt arbeidsevne

Arbeidsavklaringspenger Arbeidsrettede tiltak Nedsatt arbeidsevne Unge Av Torunn Bragstad og Johannes Sørbø Sammendrag Det er fortsatt vekst i antall unge under…

Utgave 1 – 2015

Personer som avsluttet arbeidsrettede tiltak i 2013. Hvor var de etter seks måneder?

Arbeidsrettede tiltak Arbeidssøkere Nedsatt arbeidsevne Av Gro Askeland, Jostein Ellingsen og Ola Thune Sammendrag NAV benytter et bredt spekter av arbeidsrette…

Utgave 3 – 2015

A’en i arbeidsevnevurderingen – praksis og dilemmaer

Av Heidi Nicolaisen Ivar Andreas Åsland Lima takkes for arbeid med spørreundersøkelsen og for nyttige innspill i skriveprosessen. Sammendrag NAVs markedsarbeid …

Utgave 3 – 2015

Arbeidsavklaringspenger – helt forskjellig fra forløperne?

Av Inger Cathrine Kann og Per Kristoffersen Vi vil takke Ola Thune for tilrettelegging av data, og Jun Yin og Anders Mølster Galaasen for for gode innspill unde…