Overordnede utviklingstrekk

Utgave 1 – 2021

Ett år med Korona. Utvikling og utsikter for NAVs ytelser og brukere

korona pandemi arbeidsledig arbeidssøker dagpenger sykefravær arbeidsavklaringspenger uføretrygd alderspensjon sosialhjelp omsorgspenger Overordnede utviklingst…

Utgave 3 – 2017

Stadig færre på trygd?

Helserelaterte ytelser Arbeidsavklaringspenger Uføretrygd Livsoppholdsytelse Dagpenger Overordnede utviklingstrekk Inger Cathrine Kann og Lars Sutterud Sammendr…

Utgave 3 – 2017

Utenforskap og trygdeordningenes rolle: sikkerhetsnett eller hvilepute?

Utenforskap Trygdeytelser Overordnede utviklingstrekk Inger Cathrine Kann og Lars Sutterud Sammendrag Det er mye oppmerksomhet og bekymring knyttet til hvor man…

Utgave 3 – 2016

Folkemengd og arbeidsstyrke fram mot 2040

Overordnede utviklingstrekk Jorunn Furuberg Samandrag Dei siste ti åra har folkemengda i Noreg auka langt sterkare enn det ein såg føre seg tidlegare, hovudsakl…

Utgave 1 – 2016

Lavinntekt i Norge – tilstand og utviklingstrekk

Overordnede utviklingstrekk Therese Dokken og Stein Langeland Sammendrag Sammenliknet med andre land har Norge relativt små forskjeller i inntekt og levekår, og…

Utgave 3 – 2015

Stønadsutbetalinger fra NAV til innvandrere

Overordnede utviklingstrekk Av Ole Christian Lien Sammendrag Blant annet som følge av høy arbeidsinnvandring, er innvandrerbefolkningen mer enn fordoblet fra 20…

Utgave 2 – 2015

Helserelaterte ytelser – utviklingen frem til 2014

Helserelaterte ytelser Sykepenger Arbeidsavklaringspenger Uføretrygd Overordnede utviklingstrekk Åshild Male Kalstø og Anders Mølster Galaasen Sammendrag Sykepe…