Overordnede utviklingstrekk

Utgave 1 – 2021

Ett år med Korona. Utvikling og utsikter for NAVs ytelser og brukere

korona pandemi arbeidsledig arbeidssøker dagpenger sykefravær arbeidsavklaringspenger uføretrygd alderspensjon sosialhjelp omsorgspenger Av Espen Steinung Dahl,…

Utgave 3 – 2017

Stadig færre på trygd?

Helserelaterte ytelser Arbeidsavklaringspenger Uføretrygd Livsoppholdsytelse Dagpenger Inger Cathrine Kann og Lars Sutterud Sammendrag Over tid er det store end…

Utgave 3 – 2017

Utenforskap og trygdeordningenes rolle: sikkerhetsnett eller hvilepute?

Utenforskap Trygdeytelser Inger Cathrine Kann og Lars Sutterud Sammendrag Det er mye oppmerksomhet og bekymring knyttet til hvor mange i yrkesaktiv alder som st…

Utgave 3 – 2016

Folkemengd og arbeidsstyrke fram mot 2040

Jorunn Furuberg Samandrag Dei siste ti åra har folkemengda i Noreg auka langt sterkare enn det ein såg føre seg tidlegare, hovudsakleg på grunn av høg nettoinnv…

Utgave 1 – 2016

Lavinntekt i Norge – tilstand og utviklingstrekk

Therese Dokken og Stein Langeland Sammendrag Sammenliknet med andre land har Norge relativt små forskjeller i inntekt og levekår, og den høye økonomiske veksten…

Utgave 3 – 2015

Stønadsutbetalinger fra NAV til innvandrere

Av Ole Christian Lien Sammendrag Blant annet som følge av høy arbeidsinnvandring, er innvandrerbefolkningen mer enn fordoblet fra 2005 til 2015 og utgjør nå 13 …

Utgave 2 – 2015

Helserelaterte ytelser – utviklingen frem til 2014

Helserelaterte ytelser Sykepenger Arbeidsavklaringspenger Uføretrygd Åshild Male Kalstø og Anders Mølster Galaasen Sammendrag Sykepenger, arbeidsavklaringspenge…