Overordnede utviklingstrekk

Utgave 2 – 2022

Mottak av ytelser og veier til arbeid og utdanning for unge som søker arbeidsrettet bistand

Overordnede utviklingstrekk arbeid arbeidsavklaringspenger nedsatt arbeidsevne unge ytelser Mottak av ytelser og veier til arbeid og utdanning for unge som søke…

Utgave 1 – 2022

Koronkrisa førte til stor auke i tapte årsverk i 2020

Overordnede utviklingstrekk utenforskap koronapandemien arbeidsledighet helse tapte årsverk Koronkrisa førte til stor auke i tapte årsverk i 2020 Av Jorunn Furu…

Utgave 1 – 2021

Ett år med Korona. Utvikling og utsikter for NAVs ytelser og brukere

korona pandemi arbeidsledig arbeidssøker dagpenger sykefravær arbeidsavklaringspenger uføretrygd alderspensjon sosialhjelp omsorgspenger Overordnede utviklingst…

Utgave 3 – 2015

Stønadsutbetalinger fra NAV til innvandrere

Overordnede utviklingstrekk Stønadsutbetalinger fra NAV til innvandrere Av Ole Christian Lien Sammendrag Blant annet som følge av høy arbeidsinnvandring, er inn…

Utgave 3 – 2021

Unge som søker arbeidsrettet bistand fra NAV – hvor går veien videre?

arbeid arbeidsledig nedsatt arbeidsevne unge arbeidssøker arbeidsmarkedstiltak løpebane sekvensanalyse Overordnede utviklingstrekk Unge som søker arbeidsrettet …

Utgave 4 – 2018

Færre på helserelaterte ytelser – friskere befolkning?

Overordnede utviklingstrekk Færre på helserelaterte ytelser - friskere befolkning? Av Åshild Male Kalstø og Inger Cathrine Kann Sammendrag I denne artikkelen st…

Utgave 3 – 2017

Stadig færre på trygd?

Overordnede utviklingstrekk Stadig færre på trygd? Inger Cathrine Kann og Lars Sutterud Sammendrag Over tid er det store endringer i hvilke NAV-ytelser som beny…

Utgave 3 – 2017

Utenforskap og trygdeordningenes rolle: sikkerhetsnett eller hvilepute?

Overordnede utviklingstrekk Utenforskap og trygdeordningenes rolle: sikkerhetsnett eller hvilepute? Inger Cathrine Kann og Lars Sutterud Sammendrag Det er mye o…

Utgave 3 – 2016

Folkemengd og arbeidsstyrke fram mot 2040

Overordnede utviklingstrekk Folkemengd og arbeidsstyrke fram mot 2040 Jorunn Furuberg Samandrag Dei siste ti åra har folkemengda i Noreg auka langt sterkare enn…

Utgave 2 – 2015

Helserelaterte ytelser – utviklingen frem til 2014

Overordnede utviklingstrekk Helserelaterte ytelser - utviklingen frem til 2014 Åshild Male Kalstø og Anders Mølster Galaasen Sammendrag Sykepenger, arbeidsavkla…